Condicions d'Ús de la Web i Política de Privadesa

1. Identificació del titular del Web

GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A.

A-61738993

Av. Diagonal 549, 5a planta, 08029, Barcelona (Espanya)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24901, foli 001, full número B-78991, inscripció 34

Telèfon: 936 003 700

2. Acceptació de l'Usuari

Aquestes Condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.ferrer.com que FERRER posa a disposició dels Usuaris a Internet.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada cas concret.

L'accés i la navegació impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

3. Accés a la pàgina web

Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix el registre previ com a Usuari per a l'accés i l’ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts sigui necessari enregistrar-se.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o el registre estan protegides per contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposades, tot això conforme al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no es fa responsable davant els Usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A., ni per l'ús que tercers aliens a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. puguin fer d’aquestes dades.

4. Ús correcte del Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'aquest web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquestes Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

De la mateixa manera, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar ni fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Web de cap altra manera.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. presta el servei, així com a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. o de tercers.

5. Publicitat

Part del lloc web pot tenir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc Web, poden dirigir-se a la següent adreça electrònica: lopd@ferrer.com

6. Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d'ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. No s'apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions dels esmentats enllaços no estan sota el control de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. per la qual cosa GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del Web de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A, ni de cap canvi o actualització de les esmentades pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la pàgina web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. i, amb caràcter enunciatiu, que no limitador, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. o del titular dels mateixos.

8. Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions d'ús, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l'assumpte seran els que disposin la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que, tractant-se de consumidors finals, es correspondrà amb la del lloc del compliment de l'obligació, o la del domicili del consumidor.

Tot això sense perjudici de la facultat de l'Usuari de recórrer a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

9. Modificació de les condicions d’ús

GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l'Avís Legal, per tant l'usuari l’haurà de llegir periòdicament.

Política de Privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

L'Usuari podrà remetre a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A., amb NIF A-61738993 i domicili a l'Av. Diagonal 549, 5a planta, 08029, Barcelona (Espanya), les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a tal efecte apareixen incorporats en la pàgina web:

 • Contacte:

  • Mantenir i gestionar el contacte amb vostè.
  • Respondre a les consultes que ens faci arribar
 • Farmacovigilància:

  • Reportar una reacció adversa
  • Gestionar adequadament la nostra resposta
  • Cessió a les Autoritats Nacionals o Europees amb competència en la matèria.
 • Treballa amb nosaltres:

  • Gestió i enviament de la seva candidatura
  • Participació en els processos de selecció de Ferrer
  • Posar-nos en contacte amb vostè en cas que la seva candidatura s'ajusti al lloc de treball ofert.
 • Informació obtinguda a través de les Xarxes Socials:

  • Enviar-li informació personalitzada d'acord als seus gustos i preferències que vostè hagi pogut manifestar mitjançant l'accés a determinades àrees del web, així com informació subministrada a través de les xarxes socials en les quals Ferrer és present, en cas que vostè hagi marcat aquesta opció.

Els esmentats formularis inclouen informació concreta sobre les finalitats per a les quals les seves dades seran tractades, en compliment de les exigències establertes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les seves dades personals seran tractades per GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit.

Les seves dades no seran comunicades a tercers, tret que s'especifiqui el contrari al formulari. L'esmentat tractament es basa en el seu consentiment.

2. Termini de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini legal màxim en el cas de Farmacovigilància, i respecte a la resta de tractaments, es conservaran durant el mínim legal i que es definirà concretament en cada formulari de contacte concret, tret que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de la conservació i el manteniment sota el bloqueig pertinent per posar-les a disposició de les autoritats.

L'esmentat tractament es basa en el seu consentiment. Recordi que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

3. Exercici de drets i reclamacions davant de l'AEPD

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través d'algun dels mitjans següents, acompanyant còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent:

(i). Mitjançant correu electrònic a lopd@ferrer.com
(ii). Correu postal adreçat a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A.  amb adreça a l'Av. Diagonal núm. 549, 5a planta, 08029, Barcelona.

Té dret a presentar una reclamació davant de l’AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), autoritat competent en matèria de protecció de dades per escrit adreçat a la seu de l'esmentat organisme.

 

4. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per FERRER a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

De la mateixa manera, FERRER declara i garanteix que ha posat en marxa tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

5. Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que FERRER té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun d'aquests Grups, accepta les condicions d'ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

Protecció de dades per a professionals sanitaris

GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A., d'ara endavant “FERRER”, tractarà les dades de caràcter personal de professionals sanitaris, obtingudes directament dels mateixos o rebuts d'IQVIA Information, S.A., conforme als termes descrits en aquest document.

1. Categories de dades de les quals disposem i legitimació de les mateixes

Dades facilitades per IQVIA Information, S.A.:

Dades identificatives: nom i cognoms.

Dades professionals i acadèmiques: especialitat, subespecialitats, centre sanitari.

Disposem de les seves dades en virtut del contracte que tenim subscrit amb IQVIA Informació, S.A.

Altres dades facilitades directament a Ferrer: en el cas que vostè ens les hagi facilitat.

Dades de contacte: e-mail professional i/o personal, telèfon professional i/o personal.

Dades inferides de la visita mèdica: Obtenim dades de les interaccions amb professionals sanitaris com, per exemple, derivades de les visites mèdiques, lliurament de medicaments i productes sanitaris, honoraris o patrocinis d'assistència a activitats científiques

2. Propòsits per als quals tractem les dades de caràcter personal de professionals sanitaris

Les dades dels professionals sanitaris seran tractades amb les finalitats següents:

 • Gestió de la relació amb professionals sanitaris: Utilitzem les dades de professionals sanitaris per gestionar la visita mèdica amb la intenció de proporcionar informació i formació sobre els nostres productes i serveis, d'acord amb el seu consentiment.
 • Enviament de comunicacions: En el cas que hàgim obtingut el consentiment, utilitzarem les dades de professionals sanitaris per a l'enviament de comunicacions administratives relacionades amb les prestacions de serveis, assistències a congressos i tramesa de documents relacionats amb les transferències de valor.
 • Per convidar-lo a esdeveniments organitzats/patrocinats per Ferrer: En aquells casos en els quals comptem amb el consentiment del professional sanitari podrem convidar-lo a esdeveniments organitzats o patrocinats per Ferrer. En aquest cas, i d'acord amb les normes de transparència que hem de complir per ser membres adherits a Farmaindustria, se li sol·licitaran dades addicionals per donar compliment a les esmentades obligacions mitjançant les clàusules corresponents de protecció de dades.

3. Tractament de les dades de caràcter personal

Les seves dades no seran comunicades a tercers, tret del cas que siguin formalment requerides per una autoritat administrativa o judicial o sigui necessari comunicar-les per al compliment d'una obligació legal o la satisfacció d'un interès legítim. En el cas que sigui necessari per a la relació amb vostè, podran tenir accés a les seves dades proveïdors que ens prestin serveis, com, per exemple, agències de viatges, empreses que gestionen els esdeveniments en els quals vostè participa. FERRER podrà sol·licitar pels mitjans indicats a continuació un llistat complet de categories d'encarregats del tractament.

4. Termini de conservació

Les seves dades seran conservades fins que revoqui el seu consentiment.

5. Localització del tractament

Les seves dades seran tractades a la Unió Europea, no obstant això, hi ha la possibilitat que puguin ser transferides a tercers països per a la prestació d'un servei per part d'un proveïdor. En aquest cas, es garanteix en tot moment l'existència d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o d'un acord marc d'estandardització, com ara Privacy Shield.

6. Exercici de drets

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través d'algun dels mitjans següents, acompanyant còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent:

(i) mitjançant un correu electrònic que haurà d'adreçar a lopd@ferrer.es;
(ii) mitjançant correu postal a l'Avinguda Diagonal, 549, 5a, 08029-Barcelona.

En el cas de no estar conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, té dret a presentar una reclamació davant de l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).